Prywatny Klub Aikido
UNDO
Prawdziwe zwycięstwo to zwycięstwo nad sobą
- Morihei Ueshiba

I. Warunki uczestnictwa

 1. Klub Aikido UNDO organizuje zajęcia rekreacyjne z elementami aikido dla dzieci (od 6 roku życia), przez cały rok szkolny z zastrzeżeniem pkt. 2.
 2. W czasie ferii szkolnych i przerw świątecznych zajęcia nie odbywają się.
 3. Udział w zajęciach mogą brać dzieci (w dalszej części nazywanymi członkiem klubu):
  a) których rodzice (lub opiekun prawny) zapoznali się z Regulaminem zajęć oraz wypełnili, podpisali i przekazali instruktorowi Deklarację członkowską w formie drukowanej,
  b) przedłożyły Oświadczenie zawarte w druku Deklaracji o braku jakichkolwiek  przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach (lub w uzasadnionych przypadkach przedstawiły ważne Zaświadczenie od lekarza sportowego),
  c) opłaciły Składkę członkowską za udział w zajęciach,
  d) posiadają aktualną Polisę ubezpieczeniową od  następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) z uwzględnieniem dalekowschodnich sztuk walki,
  e) stosują się do ogólnych warunków bezpieczeństwa (m.in. mają zdjętą biżuterię, do upięcia włosów używają tylko gumek bez twardych dodatków) i higieny (posiadają czysty strój do ćwiczeń, korzystają z klapek w trakcie przechodzenia z szatni do dojo, mają krótko przycięte paznokcie rąk i nóg),
  f) wykonują polecenia prowadzącego zajęcia i mają właściwy stosunek do współćwiczących.
 4. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, każdorazowo po 60 minut. Termin zajęć jest podany na stronie internetowej. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu zajęć na wniosek wynajmującego salę.
 5. Ilość uczestników w jednej grupie wynosi maksimum 25 osób. W przypadku ilości uczestników mniej niż 6 osób, zajęcia prowadzone są co najmniej do końca miesiąca, za który opłacone zostały składki członkowskie. Prowadzący zajęcia zastrzega sobie prawo zamknięcia grupy, połączenia jej z inną grupą lub zmiany warunków uczestnictwa, w tym wysokości opłat.
 6. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie, parę minut przed ich rozpoczęciem, aby zdążyć się przebrać w strój do ćwiczeń.
 7. Instruktor nie odpowiada za dzieci przebywające poza salą. Prosimy o zapewnienie opieki dzieciom do czasu rozpoczęcia zajęć i zaraz po ich zakończeniu.
 8. Prowadzący zajęcia nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni. Rzeczy cenne można oddać w depozyt u prowadzącego zajęcia na okres trwania treningu.
 9. Każdą ewentualną kontuzję należy bezzwłocznie zgłosić instruktorowi prowadzącemu zajęcia.
 10. Osoba przestaje być członkiem klubu jeśli przerwie udział w zajęciach na okres 1 miesiąca bez poinformowania wcześniej o tym fakcie instruktora. Wszelkie przerwy lub rezygnację z udziału w zajęciach prosimy uzgadniać z prowadzącym osobiście, e-mailem lub telefonicznie/SMS. Po utracie członkostwa klub jeszcze przez miesiąc przechowuje przedmioty związane z tą osobą a następnie może poddać je likwidacji (np. legitymacje członkowskie, certyfikaty, itp.).
 11. Regulamin zajęć dostępny jest w formie elektronicznej na stronie internetowej w zakładce Klub.
 12. W przypadku nagłych i losowych zdarzeń, jeśli trening nie będzie mógł się odbyć, informacja zostanie zamieszczona jako komunikat na stronie internetowej.
 13. Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonywanych podczas zajęć, prezentacji, pokazów itp. do celów promocyjnych i informacyjnych, na co każdy uczestnik wyraża zgodę wypełniając i podpisując Deklarację członkowską. Osoby, które nie wyrażają zgody na powyższe, zobowiązane są do pozostawienia pisemnej informacji na ten temat.
 14. Wszelkie wątpliwości i zapytania proszę kierować do instruktora prowadzącego zajęcia osobiście lub telefonicznie 606-618-561.

II. Warunki opłat

 1. Wszelkich wpłat dokonujemy przed pierwszym treningiem w danym miesiącu nie później niż do piętnastego dnia każdego miesiąca, którego opłata dotyczy. W przypadku wątpliwości w ustaleniu wysokości opłaty prosimy o indywidualny kontakt z prowadzącym zajęcia.
 2. Klub pobiera z góry opłatę za zajęcia i jest ona traktowana jako rezerwacja miejsca w klubie bez względu na to czy dana osoba stawi się na wszystkie zajęcia, czy też nie. Opłata nie jest zwracana.
 3. Za regularną opłatę 100 zł gwarantujemy minimum 6 zajęć w miesiącu (w danym miesiącu może być więcej). Wyjątek stanowi miesiąc, w którym są dwutygodniowe ferie (opłata jest pomniejszona i wynosi 70 zł). Pojedyncze wejście (tylko w pierwszym miesiącu zapisów) wynosi 15 zł.
 4. W przypadku zaległości dłuższej niż jeden miesiąc w opłatach prowadzący może nie wpuścić ucznia na zajęcia.
 5. Sytuacje i przypadki wykraczające poza ten regulamin podlegają indywidualnym uzgodnieniom z prowadzącym zajęcia.
 6. Zastrzega się możliwość zmiany opłat.

III. Informacja RODO

 1. Rodzic (lub opiekun prawny) Członka Klubu Aikido UNDO przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż klub będzie przetwarzał jego dane osobowe na potrzeby wykonania Umowy tj. treningów aikido oraz, że w przypadku zaistnienia konieczności będzie zobowiązany przekazywać te dane uprawnionym podmiotom, organom i instytucjom.
 2. Rodzic (lub opiekun prawny) Członka klubu oświadcza, że zapoznał się z niżej wskazanymi informacjami, których podanie jest wymagane zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 3. a) Administratorem danych osobowych jest Klub Aikido UNDO z siedzibą w Częstochowie przy ul. Okólnej 111 m 37. NIP 949-037-43-78.
  b) W sprawach związanych z danymi proszę kontaktować się pod e-mail: maksym_g@o2.pl
  c) Dane będą przetwarzane w celach związanych z wykonaniem Umowy oraz realizacji uzasadnionych interesów Administratora tj. archiwalnych dowodowych oraz związanych z koniecznością dochodzenia roszczeń bądź obroną swych praw.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO.
 5. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.
 6. Dane będą przechowywane do czasu wykonania niniejszej Umowy, a po jej zakończeniu przez okres niezbędny do realizacji  celów  wskazanych w pkt 3 powyżej lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 7. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych rodzic (lub prawny opiekun) Członka klubu ma dostęp do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Ponadto rodzic (lub opiekun prawny) Członka klubu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
deklaracja_czlonkowska.pdf pdf 170,20 KB Pobierz
Wyszukiwarka
Instruktor

Maksym Grzywiński,
4 dan Aikido, Shidoin PFA,
pasjonat iaido - 2 dan ZNKR,
ponad 30 lat praktyki,
tel. kom.: 606 618 561

Terminy zajęć

Grupa dziecięca
środa od 18:00 do 19:00
piątek od 18:00 do 19:00

Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 4
W tym miesiącu: 859
Wszystkich: 101663

Copyright © 2014 - PKA UNDO
Wszelkie prawa zastrzeżone

Prywatny Klub Aikido - UNDO jest członkiem Polskiej Federacji Aikido